Trạm Phú Quốc

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Suối Lớn

Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Suối Cát

Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
Công suất trạm: 120 m³/h